Regulamin

§1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

1.1. Serwis internetowy NaprawTel.pl dostępny pod adresem internetowym https://NaprawTel.pl prowadzony jest przez NaprawTel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 9b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876584, NIP 566-202-70-41, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu.

§2. DEFINICJE

2.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca - podmiot prawny NaprawTel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 9b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876584, NIP 566-202-70-41, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

2.3 Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu.

2.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu.

2.5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym: http://naprawtel.pl .

2.6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu.

2.8. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze sprzedawcą.

2.9. Produkt - dostępna w serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3. KONTAKT Z SERWISEM

3.1. Adres sprzedawcy: ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 9b, 06-400 Ciechanów, Polska.

3.2. Adres e-mail sprzedawcy: biuro@naprawtel.pl

3.3. Numer telefonu sprzedawcy: +48 731 373 601

3.4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: PL 68 1160 2202 0000 0004 8500 1908

3.5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą wyżej wymienionych numerów telefonów oraz adresów.

3.6. Klient może telefonicznie porozumieć się ze sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

 

§4. INFORMACJE OGÓLNE

4.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.2. Przeglądanie asortymentu serwisu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie serwisu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.

4.3. Ceny podane w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§5. ZAKŁADANIE KONTA W Serwisie

5.1. Istnieje możliwości założenia konta w serwisie.

 

§6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Aby złożyć zamówienie wystarczy wypełnić formularz zamówienia (rejestracja nie jest wymagana). Po potwierdzeniu wyboru produktów, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie NaprawTel.pl Sp. z o.o. bez dodatkowej opłaty. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 

§7. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

7.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a) Przesyłka kurierska DPD, InPost, Pocztex po przedpłacie lub za pobraniem.

b) Odbiór osobisty towaru pod adresem: ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 9b, 06-400 Ciechanów, Polska w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.

7.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Szybkie przelewy online realizowane poprzez operatora PayU.

b) Przelewy natychmiastowe realizowany poprzez operatora Blue Media S.A.

c) BLIK

d)PayPro kup teraz, zapłać za 30 dni

e) Raty online z Alior Bank (kredyt ratalny online) dla zakupów powyżej 100 zł

f) Płatność przy odbiorze. Kurier przyjmuje płatność gotówką, kartą i blikiem.

g) Płatność w punkcie stacjonarnym: gotówką, kartą i blikiem.

 

§8. DIAGNOZA I WYCENA USTERKI

8.1. Po dotarciu uszkodzonego urządzenia serwis dokonuje diagnozy urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub wycenia prawidłowy koszt usługi serwisowej.

8.2. W przypadku braku innych postanowień, diagnoza jest wykonywana w zakresie usterki wskazanej przez klienta.

8.3. Diagnoza urządzenia jest darmowa i klient nie ponosi kosztów za tą usługę w przypadku wyrażenia zgody na naprawę. Jeśli klient po zdiagnozowaniu usterki nie wyraża zgody na naprawę, zostaje obciążony kwotą 50 zł brutto za usługę diagnozy.

 

§9.NAPRAWA

9.1. NaprawTel.pl sp z o.o. wykonuje naprawę przy użyciu oryginalnych części lub w przypadku ich braku, przy użyciu wysokiej jakości zamienników.

9.2. Serwis wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników.

9.3. Serwis nie wydaje uszkodzonych części z napraw.

9.4. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

 

§10.CZAS REALIZACJI USŁUGI

10.1. Serwis deklaruje czas realizacji usługi indywidualnie dla każdego przypadku, klient jest informowany o czasie realizacji usługi gdyby ta miała być realizowana w czasie dłuższym niż 7 dni.

10.2. Czas realizacji usługi wydłużony zostaje o:
- czas na akceptacje przez klienta kosztów naprawy urządzenia,
- czas oczekiwania na dokonanie zapłaty za usługę przez klienta,
- czas wysyłki podczas usługi na odległość.

 

§11. ZABEZPIECZENIE DANYCH

11.1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia kurierowi zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej.

11.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na urządzeniu oraz wszelkich nośnikach do niego dołączonych.

 

§12. ZWROT NAPRAWIONEGO SPRZĘTU

12.1. Zwrot sprzętu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez klienta.

12.2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności, Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować serwis o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od kuriera.

 

§13. GWARANCJA I REKLAMACJA

13.1. NaprawTel.pl udziela 3 miesięcznej gwarancji na swoje usługi oraz 6 lub 12 miesięcy na towary oryginalne.

13.2. Gwarancja obejmuje jedynie zakres użytych części do naprawy urządzenia.

13.3. Gwarancji udzielonej przez serwis nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

13.4. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem:
- uszkodzeń mechanicznych;
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia;
- modyfikacji sprzętu lub oprogramowania;
- uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub wilgoci;
- w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby gwarancyjnej naklejonej po wykonanej naprawie.

13.4. Reklamacje mogą być składane:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@naprawtel.pl;
- pisemnie na adres: NaprawTel.pl sp. z o.o, ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 9b, 06-400 Ciechanów;
- osobiście w siedzibie firmy.

13.5. Reklamacja powinna być złożona w taki sposób, aby serwis mógł zidentyfikować klienta (imię, nazwisko, adres, oraz dane pozwalające na identyfikacje uszkodzenia np. numer naprawy, imię, dokładne dane na temat usterki).

13.6. Towar zostanie odebrany od klienta w sposób opisany w §7 lub zostanie dostarczony przez klienta. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanej przez klienta w czasie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia reklamacji. Klient składający reklamację ponosi koszty wysyłek w obie strony.

13.7. Jeżeli odpowiedź na reklamacje nie jest satysfakcjonująca klient może:
- złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska, przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w §3,
- wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

14.2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

14.3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie http://naprawtel.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług uprzednio rozpoczętych.

14.4. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny w Ciechanowie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl